Reklama
 
 
 
Przechowalnictwo żywności - OPINIA PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 49
SłabyŚwietny 
Spis treści
Przechowalnictwo żywności
OPINIA
SPIS TREŚCI
Wszystkie strony

 


OPINIA
„Przechowalnictwo żywności", pod. red. dra inż. Bolesława Gazińskiego,
Wydawnictwo: Systherm, Poznań, 2013

 


Prezentowana praca stanowi wznowienie wcześniejszej publikacji z cyklu wydawnictw „Technika chłodnicza dla praktyków". Pierwsze wydanie tej pozycji z 2003 roku p.t.: „Przechowalnictwo i transport" było na krajowym rynku wydawniczym zupełnym novum w tym zakresie, w stosunku do 1-go wydania. Poradnik został przeredagowany i rozszerzony, a poszczególne zagadnienia opracował 12-osobowy zespół wysokiej klasy specjalistów z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji, technologii i transportu żywności, biotechnologii oraz techniki grzewczej z renomowanych ośrodków akademickich.


Jak powszechnie wiadomo, w dobie ogólnej dostępności wielu dóbr konsumpcyjnych, w tym w szczególności żywności istnieje pilna potrzeba troski o jej właściwe magazynowanie, przetwarzanie i transport. Zróżnicowane geograficznie i klimatycznie obszary oraz cykle produkcji i sezony zbioru wielu płodów ziemi, w tym owoców, warzyw i mięsa, implikują konieczność bardziej wnikliwego podejścia do kwestii ich właściwego przetwarzania, przechowywania oraz transportu. Coraz częściej też konsumenci oczekują, że oferowane im produkty spożywcze będą nie tylko spełniać podstawowe parametry żywieniowe i normy sanitarne, ale i przechowywane nawet przez długi okres czasu posiadać mogą wszelkie walory odpowiadające żądanym zwyczajowo standardom.


Bez wszechstronnego i w pełni profesjonalnego traktowania tych interdyscyplinarnych zagadnień nie jest możliwym spełnienie wskazanych wyżej postulatów. Oznacza to, że zebranie i dostarczenie odpowiednich narzędzi służących projektowaniu urządzeń i systemów dla potrzeb przechowalnictwa, transportu i magazynowania podstawowych grup produktów żywnościowych jest niezwykle istotnym elementem tego łańcucha. Dodatkowo, kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy personelu zatrudnionego w produkcji i handlu żywnością może znacząco wpływać na zdrowie społeczeństwa oraz uzyskiwane efekty ekonomiczne firm i satysfakcję konsumentów.


Aktualna propozycja drugiego wydania tej pracy stanowi ważny element wzbogacania oferty fachowych wydawnictw z zakresu techniki chłodniczej i jej praktycznych aplikacji w bardzo istotnym obszarze technologii i rozwiązań dotyczących przechowalnictwa oraz transportu żywności.


Książka obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień zarówno w sferze podstaw teoretycznych procesów fizyko-chemicznych i biologicznych zachodzących przy obróbce i przygotowaniu różnego typu produktów żywnościowych, jak też i problemów czysto inżynierskich związanych z projektowaniem bądź użytkowaniem urządzeń, instalacji i obiektów realizujących procesy, które poprawiają i stabilizują parametry jakościowe przechowywanej lub transportowanej żywności.


Całość pracy obejmuje 11 rozdziałów poprzedzonych wstępem. Poszczególne rozdziały opracowano pod kierunkiem głównego koordynatora zespołu autorskiego, dra inż. Bolesława Gazińskiego, jednego z najbardziej doświadczonych w kraju specjalistów w tej tematyce, o 40-letniej praktyce zawodowej oraz akademickiej.


Pierwszy i drugi rozdział zawierają informacje dotyczące niezbędnych podstaw termodynamiki oraz bilansowaniem energetycznym przemian, obiegów i urządzeń cieplnych, a także przykłady obliczeniowe, które ułatwiają czytelnikowi praktyczne korzystanie z Poradnika. Oprócz wprowadzenia do zagadnień opisu właściwości i przemian powietrza wilgotnego oraz elementarnych przypadków wymiany ciepła, określono najważniejsze wskaźniki efektywności jedno- i dwustopniowych sprężarkowych obiegów chłodniczych dla najczęściej stosowanych obecnie czynników obiegowych. Do tego celu zaprezentowano bardzo użyteczną aplikację w postaci łatwo dostępnego programu komputerowego Soikane v.7.0, firmy Solvay Fluor GmbH.


Kolejny, Rozdział 3 stanowi wprowadzenie do zasad bilansowania cieplnego różnego typu komór chłodniczych służących głównie do przechowywania żywności. Wskazano podstawowe źródła i zyski ciepła oraz wilgoci wpływające na kryteria doboru urządzeń i instalacji chłodniczych.


Rozdział 4 poświęcony jest omówieniu aktualnie stosowanych na krajowym rynku czynników chłodniczych, ich właściwości termodynamicznych oraz specyfiki zastosowań. Szczególnie istotne dla praktyki użytkowej są tu liczne dane w postaci tablic i wykresów charakteryzujących poszczególne substancje, a także, co stanowi unikalną bazę informacji, szereg istotnych wskaźników stanowiących o ograniczeniach związanych z korozyjnym lub mikrobiologicznym ich oddziaływaniem na materiały.


W Rozdziałach 5 i 6 zaprezentowano bardzo szczegółowo szereg rozwiązań z zakresu technologii przechowalnictwa chłodniczego mięsa, owoców i warzyw. W tej części rozpatrzono liczne przypadki odnosząc się do zasad i mrożenia oraz rozmrażania różnych gatunków mięsa i jego przetworów, pakowania i utrzymywania wymaganych parametrów jego jakości, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Podobne bardzo ważne i niezwykle przydatne z punktu widzenia praktyki (szczególnie w branży handlowej), są informacje na temat prawidłowego kształtowania warunków mikroklimatu komór oraz cykli przechowywania różnych gatunków warzyw i owoców. Jest to tym bardziej istotne, że obecnie staramy się, aby dostępność na rynku wysokiej jakości świeżych lub mrożonych warzyw i owoców (np. bananów) była możliwa w okresie całego roku kalendarzowego. Zawarte zalecenia oraz przykłady dobrych praktyk w tym zakresie są dodatkowym elementem potwierdzającym celowość prezentowanych referencyjnych rozwiązań.


Rozdziały 7 i 8 są poświęcone zagadnieniom technicznym, istotnym z punktu widzenia projektowania dużych i małych systemów przechowywania żywności. Omówiono w nich zasady poprawnego konstruowania i doboru elementów komór chłodniczych, takich jak drzwi, izolacje i posadzki, systemy automatyki i kontroli oraz wskazano najczęściej występujące wady w konstrukcji komór chłodniczych i sposoby ich diagnozowania. Oprócz tego zestawiono szereg danych na temat budowy i eksploatacji mebli chłodniczych, ujmując przy tym istotne aspekty związane z kosztami ich eksploatacji oraz oszczędzania i odzysku energii.


W Rozdziałach 9 i 10 opisano szereg praktycznych kwestii związanych z produkcją i wykorzystaniem lodu w przechowalnictwie żywności, w tym w formie tzw. „lodu łuskowego" stosowanego m.in. w przechowalnictwie ryb oraz technologii wytwarzania bloków lodowych.


Ostatni, Rozdział 11 traktuje o możliwościach wykorzystania techniki kriogenicznej, tj. skroplonych gazów technicznych w procesach zamrażania żywności oraz wybranych sektorach i procesach w przemyśle spożywczym.


Praca jest bardzo bogato ilustrowana (ponad 300 tablic i rysunków) i wzbogacona o dokumentację fotograficzną szeregu przypadków przykładowych rozwiązań oraz wielu przydatnych wykresów i tablic, co znacznie ułatwia praktyczne wykorzystanie jej treści.


Jest to niezwykle potrzebne, kompleksowe i bardzo rzetelnie przygotowane opracowanie, adresowane w głównej mierze do sfery projektantów i użytkowników różnego typu rozwiązań z zakresu urządzeń, magazynowania, transportu i przechowalnictwa w szeroko pojętej branży spożywczej. Jednocześnie może stanowić źródło unikalnych danych na temat specyfiki technologii przechowalnictwa w poszczególnych sektorach i grupach produktów, które będą przydatne technikom, inżynierom, a także i studentom wyższych uczelni kształcącym się w specjalnościach związanych z chłodnictwem i klimatyzacją oraz transportem i technologią żywności.

 


Jan Górski, dr hab. inż.
prof. nadzwyczajny
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

  

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

  • Pompy ciepła 2014

  • Pompy ciepła 2012

  • Pompy ciepła 2013

Reklama

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.